ในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้ (14-15 ธันวาคม) ทาง IMC Institute จัดงานสัมมนา IT Trends: Strategic Planning for 2016 โดยได้เรียนเชิญวิทยากรมาทั้งหมด 16 ท่านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงแนวโน้มในปีหน้าว่าไอทีจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ทั้งแนวโน้มของโลกและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย และได้พูดในหัวข้อตั้งแต่ Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, 4G หรือ Software Engineering วันนี้ผมเลยขอสรุปหัวข้อการบรรยายต่างๆสั้นๆและนำ Slide บางส่วนมาแชร์ดังนี้

วันที่หนึ่ง

หัวข้อแรกเป็น ​Keynote จากดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ที่ปรึกษากระทรวงไอซีทีมาบรรยายในหัวข้อ  IT Trends: Strategic Planning for 2016 โดยมาบรรยายชี้ให้เห็นการเปบี่ยนแปลงของโลกชี้ให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างสองโลก-Physical World/Digital World และ Trends ต่างๆของ Gartner ดังแสดงในรูป และผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide: IT Trends: Strategic Planning for 2016

Screenshot 2015-12-15 14.50.04

หัวข้อที่สองเป็นเรื่อง Consumer IT Trends 2016: โดยคุณปฐม อินทโรดม ที่ปรึกษาของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ATCI มาเล่าเรื่องของ IoT, Devices และ LifeStyle Network Effect โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide:Consumer IT Trends 

หลังพักรับประทานเบรคตอนเช้า ตัวผมเองมาบรรยายต่อในเรื่อง Big Data & Cloud Trends โดยชี้ให้เห็นว่าเรากำลังเห็นการ Converge ของ IoT, Big Data, Cloud และระบุถึง 5 Trends ของ Big Data โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide : Cloud Computing and Big Data Trends 

หัวข้อถัดมาเรื่องของ IT Security Trends  โดยอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านไซเปอร์ท่านหนี่งในประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide:IT Security Trends

หัวข้อที่ห้าเป็นเรื่อง Digital Transform  Strategy ที่น่าสนใจมากจาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี วิทยากรประจำท่านหนึ่งของ IMC Institute  ในด้าน Enterprise Architecture และ Big Data โดยได้นำเสนอ Digital Transformation Reference Model ดังรูป ซึ่งผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide:Digital Transform  Strategy

 

Screenshot 2015-12-15 15.29.51

หัวข้อหลังพักรับประทานอาหารว่างตอนบ่ายเป็นเรื่องของ : 4G impacts to ICT Industry จากดร.พีรเดช ณ น่าน ผู้บริหารจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามด้วยหัวข้อของคุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด บริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศมาเล่าเรื่องของ E-Commerce Trends ซึ่งผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >>Slide:E-Commerce Trends 

หัวข้อสุดท้ายของวันแรกคือเรื่องของ นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลที่ได้เชิญ ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยวิจัยนโยบำย ที่เป็นทีมงานร่างแผนของกระทรวงไอซีทีมาบรรยายให้เห็นทิศทางของภาครัฐในเด้านนี้  ซึ่งผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide: Thailand Digital Economy Policy

วันที่สอง

หัวข้อแรกเป็น ​Keynote จาก อาจารย์ปริญญา หอมเอนก . ประธานและผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) ที่มาเล่าเรื่องของ IT Security Trends 2016  ตามด้วยวิทยากรจาก Microsoft (Thailand) คุณรชฎ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจและการตลาดวินโดวส์และเซอร์เฟซ มาพูดเรื่องของ : BYOD & Device Trends

หลังพักรับประทานเบรคตอนเช้าได้รับเกียรติจากคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง Thumbsup และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Computerlogy มาบรรยายเรื่อง Social Networks Trends 2016 โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide: Social Networks Trends 

ถัดมา Dr.Vit Niennattrakul CTO, Whiteline Technology ซึ่งเป็นบริษัท Startup ที่ทำ Application Stamp และมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟต์แวร์บน่ Amazon Web Services มาบรรยายในหัวข้อ  Software Development Trends on Cloud Platform โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide: Software Development Trends on Cloud Platform

หลังพักเที่ยงเริ่มต้นด้วยหัวข้อ Data Science Trends จากผศ. ดร. จิรพันธ์ แดงเดช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide: Data Science Trends

หัวข้อถัดมา คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ CEO SPRINT 3R มาเล่าเรื่องของ Software Engineering Trends โดยพูดถึง  3 Trends คือ Design Thinking, Agile และ  DevOps  โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >>Slide: Software Engineering Trends

Screenshot 2015-12-15 15.57.30

หัวข้อหลังพักรับประทานอาหารว่างตอนบ่ายเป็นเรื่องของ IoT Trends 2016 โดยได้รับเกียรติจากคุณภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ opensource2day โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >> Slide: IoT Trends 2016

ตามด้วยหัวข้อ Data Center Trends โดยคุณฐิติธร เสมาเงิน IT Architect จาก Oracle(Thailand) และสุดท้ายผมได้บรรยายปิดท้ายสรุปเรื่องราวการบรรยายทั้งสองวัน และคาดการณ์แนวโน้มในประเทศไทย  10 เรื่องดังรูป โดยผู้สนใจสามารถ Download Slide ได้ที่ >>  Slide: WrapUp

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

 

12294621_573971769416834_2580937459480497977_n

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s