25182135_982595078554499_4976486232400632025_o (1)

ในช่วงวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมาทาง IMC Institute ร่วมกับ Optimus (Thailand) ได้จัดงาน IT Trends 2018: Asia’s Rising Power เพื่อจะให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เข้าใจถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในปีหน้า โดยมีวิทยากรร่วม 20 ท่าน

ในงานนี้ผมได้กล่าวสรุปให้เห็นว่า แนวโน้มเทคโนโลยี 4 อย่างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจอย่างมหาศาลคือ Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning และ Blockchain ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสินค้า บริการ หรือการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในประเด็นของเรื่อง Business Disruption และการเปลี่ยนแปลงการทำงานหลายอย่างที่อาจเห็นระบบ Automation มากขึ้นในอนาคตจากเทคโนโลยีเหล่านี้

เทคโนโลยีที่จะเป็นตัวทำให้เกิดเทคโนโลยี 4 อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วคือ Big Data และ Cloud Computing เพราะจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้ง่าย สร้างนวัตกรรมได้เร็ว มีบริการที่ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่าย ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับระบบ Cloud Computing และ Big Data ที่จำเป็นจะประกอบไปด้วย Open APIs, Microsservices, Container และ Cybersecurity

สุดท้ายนี้ในส่วนของ User Inteface ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบใหม่ๆอย่าง Conversational platform ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานด้วยเสียงได้ ระบบ Augmented Reaility/Virtual Reality ที่ทำให้ผู้ใช้อยู่ในโลกเสมือนจริง และระบบ Biometric ที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์ตน

Screenshot 2017-12-18 12.03.20

สิ่งที่สำคัญคือ เรากำลังอยู่ในยุคของ Digital Transformation การที่องค์กรใดไม่สามารถเข้าถึงหรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาใช้ในการทำงาน การบริการลูกค้า หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะเกิดช่องว่างเชิงดิจิมัลมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในอนาคตเราอาจแข่งขันลำบากขึ้น

ในงานสัมมนาผมได้ให้ข้อเสนอแนะ 5 ประการเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ในการปรับตัวให้ทัน IT Trends  2018 ดังนี้

  1. องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation (DX), ต้องพัฒนา DX Platform ที่จะมีทั้งข้อมูล เนื้อหา ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการลูกค้า และช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการปรับหน่วยงานไอทีในองค์กรให้เป็นลักษณะการทำงานแบบหน่วยงานด้านดิจืทัล
  2. องค์กรต้องพัฒนา AI center of excellence ที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในธุรกิจ โดยทีมงานนี้ต้องประสานงานด้านองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้งาน และความร่วมมือต่างๆกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  3. องค์กรต้องรู้จักประยุกต์ใช้บริการต่างๆบน Cloud Computing ตั้งแต่ช่วงต้นๆ เพราะการใช้ Cloud จะช่วยเร่งสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
  4. องค์กรจะต้องพัฒนาระบบการพัฒนา Application ให้เกิดความคล่องตัว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยการสร้าง IT Architecture ที่เป็นรูปแบบของ Microservices โดยใช้ Container
  5. องค์กรจะต้องพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านไอทีให้เป็น open APIs เพื่อจะสร้างความร่วมมือกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ซึ่ง Slide ที่ผมใช้ในการบรรยายนี้สามารถดูได้ที่ IT-Trends-2018-KeyNote

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s