Screenshot 2019-09-14 12.11.57

ผมตามผลการสำรวจ Cloud Computing ของบริษัท RightScale ทุกปี เพื่อจะได้ทราบแนวโน้มการใช้ Cloud Computing ในด้านต่างๆของผู้ใช้ในองค์กรรูปแบบต่างๆทั่วโลก สำหรับในปีนี้ทาง RightScale ได้ออกรายงาน State of the cloud 2019 from Flexera™ มาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 786 ราย โดยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ 456 รายและ SME 330 ราย โดย 59% มาจากทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป 16% และเป็นเอเซียแปซิฟิก 19% โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากอุตสาหกรรมต่างๆดังรูปที่ 1

Screenshot 2019-03-14 10.04.45

รูปที่ 1 กลุ่มตัวอย่างแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม

ผลการสำรวจมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆด้านที่ผมอยากสรุปมาสั้นๆดังนี้

  • 94% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กำลังใช้ Cloud โดย 69% ใช้  Hybrid Cloud, 22% ใช้ Public cloud อย่างเดียว และ 3% ใช้ Private cloud อย่างเดียว
  • 84% ใช้ Cloud อยู่หลายราย  (Multi-cloud)
  • ค่าใช้จ่าย Public Cloud ขององค์กรต่างๆขนาดใหญ่จะสูงกว่า 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณเดือนละ 200,000 เหรียญ แต่ถ้าเป็น SME มากกว่า 50% จะมีรายจ่ายต่ำกว่า 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณเดือนละ 10,000 เหรียญ ดังแสดงในรูปที่ 2
  • การใช้ Public cloud  โตขึ้นอย่างมากถึง 24%  ขนาดที่ Private cloud โตเพียง 8%
  • ความท้าทายของการ Cloud ที่องค์กรให้ความสำคัญสามเรื่องคือ Governance, ขาดความเชี่ยวชาญและ การควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้ ดังแสดงในรูปที่ 3
  • AWS ยังเป็น Public cloud ที่มีผู้ใช้มากที่สุด และ Azure มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก (โดยปีที่แล้วมีผู้ใช้ 45% แต่โตขึ้นเป็น 52% ส่วน AWS ลดลงจาก 64% เหลือ 61%) ดังแสดงในรูปที่ 4
  • ผู้ใช้บริการ PaaS ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ Relational Database as a Service และ Push notification ขนาดที่การใช้บริการ Serverless , Stream processing และ Machine learning  เติบโตขึ้นมากกว่า 45% ดังแสดงในรูปที่ 5
  • VMware sphere ยังเป็น Private Cloud ที่นิยมมากที่สุดตามด้วย OpenStack ดังแสดงในรูปที่ 6
  • Docker ยังเป็น Container ที่คนใช้มากที่สุด แต่ Kubernate โตขึ้นอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 7

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ RightScale >> https://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2019-state-cloud-survey

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

 

Screenshot 2019-03-14 10.16.42

รูปที่ 2 ค่าใช้จ่าย Public Cloud ต่อปีขององค์กรต่างๆ

Screenshot 2019-03-14 10.22.11

รูปที่ 3 ความท้าทายของการใช้ Cloud แบ่งแยกตามระดับประสบการณ์การใช้

Screenshot 2019-03-14 10.27.33

รูปที่ 4 ส้ดส่วนการใช้ Public Cloud ของผู้ให้บริการต่างๆ

Screenshot 2019-03-14 10.30.58

รูปที่ 5  PaaS Public Cloud แบ่งตามประเภทการให้บริการ

Screenshot 2019-03-14 10.36.41

รูปที่ 6 สัดส่วนการใช้ Private Cloud

Screenshot 2019-03-14 10.39.29

รูปที่ 7 สัดส่วนการใช้ Container

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s