ช่วงนี้โพสต์เรื่อง Data Literacy และ Data Driven Organisation หลายครั้ง ซึ่งหลายองค์กรก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมทางด้านข้อมูล (Data culture) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร Data-driven คำถามที่น่าสนใจเราจะสร้างวัฒนธรรมเแบบนี้ได้อย่างไร ผมได้ไปศึกษาบทความต่างๆมาและได้ขอแนะนำที่น่าสนใจในเรื่อง 5 ขั้นตอนในการสร้างวัฒนธรรมด้านข้อมูลดังนี้

ข้อที่ 1) ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ การที่จะให้เข้าใช้ข้อมูลได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ตามระดับสิทธิ์ระดับชั้นความลับ เราต้องเลิกพฤติกรรมในการหวงข้อมูลหรือการไม่แชร์ข้อมูลข้ามแผนก ต้องเข้าใจว่าการมีข้อมูลมากขึ้นจะทำให้พนักงานทุกคนทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น

ข้อที่ 2) ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุน ถ้าผู้บริหารทุกระดับมีการใช้ข้อมูล มีการตั้งคำถามต่างๆที่พนักงานจะต้องอ้างอิงกับข้อมูล ต้องหาข้อมูลมาสนับสนุน การตัดสินใจต่างๆส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับข้อมูล ก็จะผลักดันให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลในองค์กร

ข้อที่ 3) ต้องลงทุนกับการสร้างทักษะด้านข้อมูล (Data literacy) อย่างที่เคยโพสต์ว่า Data literacy เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน เราต้องพัฒนาทักษะพนักงานทุกระดับ รวมถึงการสอนให้พนักงานบางส่วนใช้เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูล เช่นการทำ Dashboard การสร้างรายงาน รวมถึงบางครั้งอาจต้องมีการอบรมทักษะด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)

ข้อที่ 4) ต้องบริหารจัดการระบบ Metadata ขององค์กร เนื่องจากองค์กรจะมีข้อมูลจำนวนมาก อาจต้องมีระบบ Data dictionary หรือ Data catalog เพื่ออธิบายความหมายของข้อมูลแต่ละส่วน ความเกี่ยวโยงกันของข้อมูล ตลอดจนนิยามความหมายต่างๆที่สำคัญ ซึ่งอาจต้องอธิบายทั้งทางด้านเทคนิคและธุรกิจ จึงจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องขึ้น

ข้อที่ 5) อย่าแยกทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลออกไปทำงานตามลำพัง งานวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องทำงานร่วมกับทุกแผนก ต้องเข้า Business domain โจทย์และผลการวิเคราะห์ต่างๆจะต้องทำร่วมกันกับแผนกต่างๆ นอกจากนี้บางครั้งเราก็ควรที่จะให้แผนกต่างๆได้อบรมและมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย ก็จะทำให้การทำงานในองค์กรได้ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

ทังหมดนี้คือขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมด้านข้อมูลสำหรับองค์กร

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s