ในปัจจุบันองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลยุทธ์ด้านข้อมูล (Data Strategy) มีการกล่าวว่าถ้าองค์กรไม่มีกลยุทธ์ทางด้านนี้แล้วจำเป็นจะต้องเร่งทำมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถแข่งขันได้โดยกลยุทธ์ด้านข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Corporate strategy) นอกจากต้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของฝ่ายต่างๆอาทิเช่น กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ด้าน Supply Chain หรือ กลยุทธ์ด้านไอที ตลอดจนต้องวางกลยุทธ์ที่เข้าใจสภาพการแข่งขันและนำ Best practice จากภายนอกองค์กรมาใช้ในการวางแผนดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ ดังนั้นการทำ Data Startegy ขององค์กรจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่แผนกไอที หรือทีมงานวิเคราะห์ข้อมูล แต่จะต้องร่วมกันทำกับทุกภาคส่วนในองค์กร

ทีมงานแต่ละทีมอาจให้ความหมายของ Data Strategy ที่แตกต่างกัน ในมุมมองของทีม Business Intelligence (BI) และฝั่งธุรกิจ (Business user) อาจมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ในมุมมองของทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data manager) อาจมองว่าเป็นกลยุทธ์การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และมองเรื่องคุณภาพข้อมูล (Data quality) ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือการทำ Data Science และมุมของแผนไอทีก็อาจมองว่าเป็นกลยุทธด้านการทำสถาปัตยกรรมข้อมูลหรือการทำ Data Lake

ผมได้ไปอ่านบทความของหน่วยงาน CDQ Comptetence Center ที่ให้ความหมายของ Data Strategy ไว้ได้อย่างดีว่า กลยุทธ์ที่ดีควรจะตอบคำถามขององค์กรหลักๆในสองด้านคือ

  • ด้าน Data Monetisation กล่าวคือ องค์กรจะสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างไร เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกและนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือการสร้างโมเดลธุรกิจแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน
  • ด้าน Data Foundation กล่าวคือ องค์กรจะมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร กล่าวคือ จะนำเข้า เก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลอย่างไร

Data strategy คือสิ่งที่องค์กรควรจะต้องมีด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้

  1. ปัจจุบันข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร และสามารถทำให้องค์กรสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆได้ ทั้งจากการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างอิงจากข้อมูล หรือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่ง Data Strategy จะเป็นการระบุกลยุทธ์ของการนำข้อมูลมาใช้ในธุรกิจขององค์กร
  2. ข้อมูลในองค์กรต่างๆส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพข้อมูล ดังนั้น Data Strategy จะเป็นการกำหนดในเรื่องของ Data Foundation และจะช่วยทำให้การทำงานของกระบวนการธุรกิจ (Business Process) ดีขึ้น
  3. ปัจจุบันองค์กรต่างๆเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทำวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือทำปัญญาประดิษฐ์ ซึ่ง Data Strategy จะช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะของทีมงาน การเตรียมแผนงานต่างๆเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านเหล่านี้
  4. ข้อมูลในองค์กรส่วนใหญ่จะกระจายกันอยู่หลายที่ มีความเป็น Silo ซึ่ง Data Strategy จะช่วยวางกลยุทธ์ทำให้ทุกแผนกมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ และช่วยลดการลงทุนเชิงเทคโนโลยีที่ซ้ำซ้อน
  5. ปัจจุบันมีกฎระเบียบต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและ Data privacy อาทิเช่นมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ออกมา ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมี Data Strategy ที่จะต้องกำหนดกลยุทธ์ให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ และระบุถึงสิ่งที่ต้องทำ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ถ้าองค์กรใดต้องการจะทำ Digital Transformation องค์กรนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี Data Strategy ซึ่งในตอนต่อไป ผมจะมาสรุปให้ว่า Data Strategy ต้องประกอบไปด้วยอะไร และมีขั้นตอนการทำอย่างไร

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s