การวางแผนกลยุทธ์ด้านข้อมูล (Data strategy) ขององค์กรให้ได้ดีส่วนหนึ่งจำเป็นต้องประเมินความพร้อมทางด้านข้อมูล (Data matuarity assessment) ขององค์กรให้ได้ก่อน เพื่อที่จะให้ทราบว่าเราควรกำหนดแผนงานไปในด้านใด ทั้งนี้การประเมินอาจแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

  1. การใช้งานข้อมูล (Data Usage) ปัจจุบันองค์กรมีการใช้ข้อมูลแล้วมากน้อยเพียงใด ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ข้อมูลมาจากแหล่งใด มีวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างไร มีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะใดบ้าง
  2. ความตระหนักและวัฒนธรรม (Awareness and Culture) ข้อมูลในองค์กรสามารถเข้าถึงได้แค่ไหน บุคลากรมีความตระหนักและความสำคัญกับเรื่องข้อมูลมากน้อยเพียงใด ทักษะการใช้ข้อมูลของบุคลากรเป็นอย่างไร
  3. ภาวะผู้นำขององค์กร (Leadership) ผู้บริหารในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลหรือไม่ มีการกำหนดนโยบายด้านข้อมูลเพียงใด มีการสนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณในเรื่องของข้อมูลอย่างไร
  4. เครื่องมือและเทคโนโลยี (Tools and Technology) องค์กรมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลเพียงใด มีสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลหรือไม่ บุคลากรสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างไร
  5. ทักษะ (Skills) บุคลากรในองค์กรมีทักษะในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร มีความพร้อมแค่ไหน และมีแผนในการฝึกอบรมบุคลากรด้านนี้อย่างไร
  6. ธรรมาภิบาลข้อมูล (Governance) องค์กรมีนโยบายด้านธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างไร มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆอย่างไร และมีแผนงานต่างๆอย่างไร

ทั้งหกหัวข้อนี้คือตัวอย่างของการประเมินความทางด้านข้อมูลที่องค์กร ควรจะต้องเริ่มทำก่อนที่จะพัฒนาแผนกลบุทธ์ด้านข้อมูล ในตอนต่อไปผมจะเอาตัวอย่างแบบประเมินมาให้ทุกท่านได้ดู และสามารถที่จะทดลองกรอกแบบประเมินแบบออนไลน์ได้

ธนชาติ นุ่มมนท์

IMC Institute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s