Big Data คือแนวโน้มของเทคโนโลยีไอทีที่สำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเพื่อนำข้อมูลมาสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้าน Big Data จะมีสามด้านคือ

  • Data Source องค์กรจะต้องคำนึงถึงข้อมูลที่จะมีความหลากหลายมากขึ้น ข้อมูลที่จะนำมาใช้จะมีทั้ง structure และ unstructure ซึ่งในอนาคตข้อมูลกว่า 85% จะเป็นแบบ unstructure นอกจากนี้องค์กรก็อาจจะต้องมีการนำข้อมูลภายนอกองค์กรมาใช้เช่นข้อมูลจาก Social Networks. หรือข้อมูลจากคู่ค้า (partner) ซึ่งทาง Gartner เองก็ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มที่องค์กรต่างๆจะนำข้อมูลมาใช้งานเมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดมีสัดส่วนจำนวนน้อยลงเรื่อยๆดังแสดงในรูปที่ 1

Figure1

รูปที่ 1 สัดส่วนของข้อมูลที่จะมีการนำมาใช้วิเคระห์เมื่อเทียบกับข้อมูลทั้งหมด

  • Information Infrastructure องค์กรจำเป็นจะต้องมีการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อให้รองรับข้อมูลที่เป็น Big Data ซึ่งนอกจากฐานข้อมูลแบบเดิมที่เป็น SQL แล้ว อาจต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Hadoop, NoSQL หรือ MPP เข้ามาใช้ในองค์กร ซึ่งผมเองเคยเขียนบทความแนะนำเทคโนฌลยีต่างๆไว้คร่าวๆในเรื่อง เทคโนโลยี Big Data: Hadoop, NoSQL, NewSQL และ MPP
  • Analysis องค์กรประกอบสำคัญอีกเรื่องคือ การนำข้อมูลที่เป็น Big Data มาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นการทำ Business Intelligence หรือ Predictive Analytics ตามที่ผมเคยเขียนในบทความเรื่อง Big Data Analytics กับความต้องการ Data Scientist ตำแหน่งงานที่น่าสนใจในปัจจุบัน

สิ่งแรกองค์กรควรคำนึงถึงในการทำ Big Data คือมองกลยุทธ์ทางธุรกิจว่าต้องการอะไรไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี เมื่อทราบวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแล้วทีมทางด้านไอทีก็คงต้องมาพิจารณาดูว่ามี Data Source อะไรที่ต้องใช้ และต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นภาพของการวางกลยุทธ์ด้าน Big Data ผมขอยกตัวอย่าง Template ที่ผมนำมาจากหนังสือเรื่อง Big Data: Understanding How Data Powers Big Business

Screenshot 2014-12-06 12.42.45

รูปที่ 2 Big Data Strategy Temple [Source: Big Data: Understanding How Data Powers Big Business]

จาก Template นี้จะเห็นได้ว่า เราควรจะเริ่มจากการกำหนด Business Initiatives ของการจะนำข้อมูลมาใช้ จากนั้นคงต้องพิจารณาว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้และอะไรคือปัจจัยสู่ความสำเร็จ จากนั้นถึงจะกำหนดงาน (Task) ที่ต้องทำ และระบุถึงข้อมูลที่จะนำมาใช้

ซึ่งเมื่อเรากำหนดกลยุทธ์ทางด้าน Big Data โดยเริ่มจากมุมมองธุรกิจเช่นนี้แล้ว เราค่อยมาคำนึงถึงเทคโนโลยีที่จะต้องนำมาใช้งาน จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมกับข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น

Figure3

รูปที่ 3 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ [Source: Amazon Web Services]

  • Traditional Database คือเทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL แบบเดิมสำหรับข้อมูลที่เป็น structure ในระดับ GByte ถึง TByte และมีความเร็วในการประมวลผลไม่มากนัก
  • MPP Database คือเทคโนโลยีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่หลาย TByte ที่เป็น structure โดยมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างของ MPP มีอาทิเช่น Oracle Exadata. SAP HANA, Amazon Redshift หรือ Datawarehouse อย่าง Teredata หรือ Greenplum
  • NoSQLคือเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล semi-structure ขนาดใหญ่ โดยไม่ได้ใช้คำสั่งในการประมวลผลที่เป็น SQL ต้วอย่างเช่น mongo DB, Cassendra หรือ Dynamo DB
  • Hadoop คือเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลที่เป็น unstructure ซึ่งสามารถจะเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้เป็น PByte

องค์กรจะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับ Big Dataโดยจะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ผสมผสานกัน องค์กรคงยังต้องมี SQL Database แต่ขนาดเดียวกันอาจต้องมี Hadoop สำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็น unstructure และอาจต้องมี MPP Database ที่อาจเป็น DatawareHouse หรือ Large Scale Database อย่าง Oracle ExaData

ในปีหน้าทาง IMC Institute จะมุ่งเน้นเรื่อง Big Data มากขึ้น ซึ่งนออกเหนือจากการเปิดหลักสูตรต่างๆในด้าน Big Data อพื่อพัฒนาบุคลากรแล้ว (ดูบทความ IMC Institute ปรับปรุงหลักสูตรด้าน Big Data ในปีหน้า เพื่อสร้างคนไอที) ยังได้ร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศที่เชี่ยวชาญในด้าน Big Data คือ Cosmos Technology และ Xentio ในการที่จะวางแผนกลยุทธ์และทำโครงการด้าน Big Data ให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย ซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถจะติดต่อมายัง IMC Institute ได้

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ธันวาคม 2557

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s